Asci Online

วิทยาศาสตร์

ติววิทย์ประถม-ม.ปลาย ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ เช่น SAT, IELTS, TOEFL, IGCSE, GED เพื่อเข้าหลักสูตร EP หรืออินเตอร์

คณิตศาสตร์

ติวคณิตประถม-ม.ต้น เพิ่มทักษะการคิดคำนวณ เน้นความเข้าใจพื้นฐาน และฝึกทำโจทย์จริง พร้อมสู่สนามสอบระดับประเทศ

ภาษาไทย

เน้นการวิเคราะห์ และดีความ ทั้งหลักภาษา และวรรณคดี เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ให้ทำข้อสอบได้คะแนนดียิ่งขึ้น

ทดลองวิทยาศาสตร์

เน้นการวิเคราะห์ ทดลองวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

คอร์สเรียนสด

คอร์สออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน

ครูป้อม เอซายน์

 • ปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี (กำลังศึกษา)  ปริญญาเอก Therapeutic  Counselling , Ph.D.  ปริญญาโท การจัดการและนวัตกรรม ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถม – ม.ปลาย โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
 • จบหลักสูตร Professional Coach Certification Program ซึ่งรับรองโดย สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตร Professional  Certified  Coach (PCC) 
 • ประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ปี ทั้งติวเนื้อหา สอบเข้า และสอบแข่งขันระดับประเทศ เบื้องหลังความสำเร็จเหรียญทองหลายปีซ้อน
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะการคิดและเทคนิคพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ

 • ปริญญาโท La Sierra University (USA)
 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ที่สถาบันเอมส์ (aims) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
 • ประสบการณ์ในการสอนวิชาวิชาต่าง ๆ เช่น SAT, TOEFL, IELTS, CU-AAT, CU-TEP, TU-GET, GMAT, GRE, GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)
 • มีโอกาสได้รับเชิญไปสอนที่รร.ชื่อดังกว่า 20 โรงเรียน เช่น เตรียมอุดมฯ สาธิตปทุมวัน อัสสัมชัญ สตรีภูเก็ต Ruamrudee International School และอื่น ๆ
 • เป็นวิทยากรรับเชิญสอนที่บริษัท / หน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น บมจ.การบินไทย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นต้น

อ.ณัฐชนก อมรินทร์รัตน์ (ครูนก)

 • จบการศึกษา คบ. คม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วท.บ. ชีววิทยา 
 • สอนชีววิทยา ม.ปลาย ประสบการณ์สอนโรงเรียนหอวัง พ.ศ.2513-2552 รับผิดชอบติวนักเรียนโรงเรียนหอวัง ในโครงการโอลิมปิกชีววิทยา 
 • เป็นอาจารย์สอนปฏิบัติการชีววิทยา ค่าย สอวน. ของศูนย์ สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ.2542-2554

อ.รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (พี่บูม)

 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์กว่า 10 ปี
 • ครูพิเศษ ร.ร. พระหฤทัยนนทบุรี
 • ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่ เรื่องเรียนที่ยุ่งยากให้พี่บูมช่วยน้องๆ เองครับ

อ. ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ (ครูโจ้)

การศึกษา

 •    ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.มหิดล
 •    ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง

ประสบการณ์สอน

 •    ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 18 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

 •     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 •     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 •     วิทยาการอบรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ครูโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ.
 •     จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น
 •     จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

อ.พรหมมินทร์ ประไพพงษ์ (ครูป๊อก)

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มศว. 
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ "ถวายงานผ่านภาษา" ถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 9 
 • อดีตอาจารย์ภาษาไทย สาธิตปทุมวัน 
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ และ อาจารย์พิเศษที่สถาบันกวดวิชาชั้น

อ. เกวลี เลี่ยมโลหะ (P’Dear)

ประวัติการศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษาปลาย 2548-2550 : โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (Gifted)
 • ระดับมัธยมศึกษาปลาย 2551-2553 : โรงเรียนสตรีวิทยา (วิทย์-คณิต)
 • ระดับปริญญาตรี 2554-2557 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ
 • เกียรตินิยม อันดับ 2
 • ระดับปริญญาตรี 2559-2563: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

Activity
 • Admission’54 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยคะแนน อันดับที่ 1
 • เคมี อีซี่ อีซี่ กับพี่เดียร์

ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)

การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (ปีการศึกษา 2554)
ปริญญาตรี
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A. in History for Tourism)
 • สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ท่องเที่ยว สาขาวิชาโทภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปีการศึกษา 2555)
 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Pharmacy) / เภสัชกรวิชาชีพ (R.Ph.)
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2560)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A. in Mass Commนnication)
 • สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปีการศึกษา 2561)
ปริญญาโท 
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปีการศึกษา 2557)
ปริญญาเอก
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Ph.D. in Communication Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปีการศึกษา 2562)
การทำงานและชีวิตปัจจุบัน
 • เป็นครู (ติวเตอร์) และวิทยากรพิเศษวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน)
 • เป็นวิทยากรด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และทีมปั้นคอนเทนต์สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ด้าน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ (พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน)
 • ทีมและหุ้นส่วน “ClassOnline” - Startup แพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์เพื่อสังคม (พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน)
 • พิธีกร / ครูผู้ดำเนินรายการ โลกกลม ๆ กับครูสังคมของหนู ช่อง ALTV (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน) พิธีกรสมัครเล่นแต่ทำแบบจริงจังและเป็นมืออาชีพ (พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)
 • นักเดินทาง เดินทางมาแล้ว 54 ประเทศใน 4 ทวีป และเดินทางครบ 77 จังหวัดของประเทศไทย ผู้มีความสุขเสมอเมื่อได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการศึกษา มีโครงการไปช่วย พัฒนาโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาที่จังหวัดตากเป็นประจำทุกปี
 • กิจกรรมยามว่างชอบเขียนบทความลงเฟซบุ๊กของตัวเอง ออกกำลังกาย ค้นคว้าความรู้ใหม่ และ อ่านหนังสือ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการพัฒนาสังคม

Review

เข้าเรียน

image

แนะนำระบบเรียน

 • อายุคอร์สจะเริ่มนับเมื่อเริ่มเข้าเรียนคอร์สนั้นๆ

 • speed x1, x1.25, x1.5, x1.75, x2

 • กรอไปกลับ 15 วิ

 • เข้าเรียนต่อเนื่องจากเดิม

เรียนได้ในระบบ iOS / Android / Windows 8,10 / MacOS(10.9 later)


iOS Download
Android Download
MacOS Download
Windows 64 bit Download x64

ข่าวสาร และกิจกรรม

ร่วมจัดกิจกรรม ทดลองวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิชาการ ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถม ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 66

?? ครูป้อมและทีมครู Asci ร่วมจัดกิจกรรม STEM และทดลองวิทย์
?? รู้สึกมีพลังในการจัดกิจกรรมถึงแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เห็นถึงความสนใจของเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วบอกได้เลยว่า มีความสุขและสนุกในทุกนาที
ขอบคุณมิสวันดี และฝ่ายวิชาการของ อัสสัมชัญที่เชิญเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับ ??
Card image

Card image

Card image

Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กับ โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (เอซายน์)

??? บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กับ โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (เอซายน์)
เป็นการเซ็นต์ MOU เพื่อสนับสนุนสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคนิคการสอน และจัดอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือสรุปเข้มวิทยาศาสตร์ Gifted ระดับประถม เพื่อใช้ในกิจกรรมของ สช.และเพื่อใช้ประกอบในการอบรม รวมทั้งไฟล์การสอนบางส่วนในเวบ https://odlc.opec.go.th/กวดวิชา-วิทยาศาสตร์/
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นความสามารถที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับระบบการศึกษา ทำให้ได้ร่วมเซ็นต์ MOU ในโอกาสนี้ครับ ??

Read More

รางวัลโรงเรียนผลการเรียนเป็นเลิศ Best Practice กระทรวงศึกษาธิการ

?? รางวัลแห่งความภูมิใจ ต้นแบบการสอนออนไลน์ “รางวัลโรงเรียนผลการเรียนเป็นเลิศ Best Practice”
โอกาสนี้ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานเปิดงาน กศน.สช. wow wow และเปิดศูนย์การเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ในยุคดิจิตัล ที่จะพาคนไทยเข้าถึงข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมกันนี้ รมช.มอบโล่ให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (เอซายน์) ในฐานะโรงเรียนต้นแบบ
ภายในงานทางเอซายน์ได้ออกบูธแสดงแพลตฟอร์มการสอนออนไลน์ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นแนวร่วม ได้แก่ กวดวิชา BSP สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Aims และโรงเรียนเสริมสวย เกศศิริ พัทยา นานาชาติ
25 ก.ย. 62

Read More