Card image

CU-TEP Wrap-UP (ดาวโหลดเอกสาร)

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 2019_CU-TEP Wrap-up_00 Introduction 00:02 ชม.
EP 2 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.01 Reading 01:21 ชม.
EP 3 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.02 Cloze Tes 00:41 ชม.
EP 4 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.03 Error Identification 01:17 ชม.
EP 5 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.04 Reading 01:17 ชม.
EP 6 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.05 Cloze Test & Error Identification 01:15 ชม.
EP 7 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.06 Error Identification 00:39 ชม.
EP 8 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.07 Listening 00:23 ชม.
EP 9 2019_CU-TEP Wrap-up_Ep.08 Listenin 00:37 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส