Card image

ตะลุยโจทย์ MWIT & KVIS ปี 65

สรุปเข้ม เจาะลึกทุกเนื้อหาอย่างเข้มข้น ทั้งชีวะ เคมี ฟิสิกส์ Earth Sci. และดาราศาสตร์ ฝึกโจทย์แนวปรนัย เลือกตอบทั้งคำตอบเดียว และมากกว่า 1 คำตอบ ตะลุยโจทย์ข้อสอบอัตนัย เขียนตอบตามแนวของกำเนิดวิทย์และมหิดลวิทยานุสรณ์ เน้นการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง นักเรียนที่เรียนออนไลน์สามารถเรียนและฝึกการคิดพร้อมห้องสอนสดได้และเห็นผลเช่นเดียวกัน

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 แนวข้อสอบ 1 EP.1 02:11 ชม.
EP 2 แนวข้อสอบ 1 EP.2 01:36 ชม.
EP 3 แนวข้อสอบ 2 EP.1 00:28 ชม.
EP 4 แนวข้อสอบ 2 EP.2 01:46 ชม.
EP 5 แนวข้อสอบ 3 EP.1 02:10 ชม.
EP 6 แนวข้อสอบ 3 EP.2 02:07 ชม.
EP 7 แนวข้อสอบ 3 EP.3 01:58 ชม.
EP 8 แนวข้อสอบ 3 EP.4 00:24 ชม.
EP 9 แนวข้อสอบ 4 EP.1 01:40 ชม.
EP 10 แนวข้อสอบ 4 EP.2 02:00 ชม.
EP 11 แนวข้อสอบ 4 EP.3 01:31 ชม.
EP 12 แนวข้อสอบ 5 EP.1 00:31 ชม.
EP 13 แนวข้อสอบ 5 EP.2 01:55 ชม.
EP 14 แนวข้อสอบ 5 EP.3 02:04 ชม.
EP 15 แนวข้อสอบ 5 EP.4 02:20 ชม.
EP 16 แนวข้อสอบ 6 EP.1 02:18 ชม.
EP 17 แนวข้อสอบ 6 EP.2 02:25 ชม.
EP 18 แนวข้อสอบ 6 EP.3 00:31 ชม.
EP 19 แนวข้อสอบ 7 EP.1 02:07 ชม.
EP 20 แนวข้อสอบ 7 EP.2 02:13 ชม.
EP 21 แนวข้อสอบ 8 03:08 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส