Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสารเอง)

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 TEDETป.6 17 สิงหาคม 2022 EP.1 (ครั้งที่ 1) 00:59 ชม.
EP 2 TEDETป.6 17 สิงหาคม 2022 EP.2 (ครั้งที่ 1) 00:29 ชม.
EP 3 TEDETป.6 17 สิงหาคม 2022 (ครั้งที่ 2) EP.1 00:45 ชม.
EP 4 TEDETป.6 17 สิงหาคม 2022 (ครั้งที่ 2) EP.2 00:42 ชม.
EP 5 TEDETป.6 17 สิงหาคม 2022 (ครั้งที่ 2) EP.3 00:46 ชม.
EP 6 TEDETป.6 17 สิงหาคม 2022 EP.3 00:33 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส