Card image

วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 (Fundamental Sci.)

เนื้อหา : อาหารและสารอาหาร ระบบร่างกาย ระบบนิเวศ สารรอบตัว

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 อาหารและสารอาหาร หน้า 1 01:54 ชม.
EP 2 แบบทดสอบ คาร์โบไฮเดรต หน้า 7 01:50 ชม.
EP 3 ไขมัน ข้อ 7 หน้า 20 01:53 ชม.
EP 4 พลังงานจากอาหารกับกิจกรรมต่างๆ หน้า 35 01:49 ชม.
EP 5 แบบทดสอบ อาหารและสารอาหาร หน้า 58 02:17 ชม.
EP 6 2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด หน้า 75 01:33 ชม.
EP 7 ทบทวนหน้า 83 / แบบทดสอบ ระบบแลกเปลี่ยนแปก๊ส 02:02 ชม.
EP 8 แบบทดสอบ ร่างกายมนุษย์ หน้า 94 01:49 ชม.
EP 9 ภาวะปรสิต หน้า 111 02:12 ชม.
EP 10 แบบทดสอบ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน้า 131 01:30 ชม.
EP 11 4.4 การแยกสาร หน้า 145 01:02 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส