Card image

ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 3 ปี 66

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 1.1ดวงอาทิตย์และกำเนิดระบบสุริยะ EP.1 01:52 ชม.
EP 2 1.1ดวงอาทิตย์และกำเนิดระบบสุริยะ EP.2 00:40 ชม.
EP 3 1.2ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ EP.1 01:15 ชม.
EP 4 1.2ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ EP.2 01:56 ชม.
EP 5 1.2ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ EP.3 01:35 ชม.
EP 6 1.3เทห์วัตถุในระบบสุริยะ EP.1 00:26 ชม.
EP 7 1.3เทห์วัตถุในระบบสุริยะ EP.2 01:55 ชม.
EP 8 1.3เทห์วัตถุในระบบสุริยะ EP.3 00:13 ชม.
EP 9 2.1ทรัพยากรดิน EP.1 01:41 ชม.
EP 10 2.1ทรัพยากรดิน EP.2 01:53 ชม.
EP 11 2.1ทรัพยากรดิน EP.3 00:50 ชม.
EP 12 2.2หินและแร่ EP.1 01:06 ชม.
EP 13 2.2หินและแร่ EP.2 01:58 ชม.
EP 14 2.2หินและแร่ EP.3 01:32 ชม.
EP 15 3.1สัตว์มีกระดูกสันหลัง EP.1 00:22 ชม.
EP 16 3.1สัตว์มีกระดูกสันหลัง EP.2 01:56 ชม.
EP 17 3.1สัตว์มีกระดูกสันหลัง EP.3 01:56 ชม.
EP 18 3.1สัตว์มีกระดูกสันหลัง EP.4 00:54 ชม.
EP 19 3.2สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง EP.1 00:42 ชม.
EP 20 3.2สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง EP.2 00:15 ชม.
EP 21 3.3การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ EP.1 00:28 ชม.
EP 22 3.3การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ EP.2 00:50 ชม.
EP 23 3.4เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์วัตว์ EP.1 00:30 ชม.
EP 24 3.4เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์วัตว์ EP.2 01:54 ชม.
EP 25 3.4เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์วัตว์ EP.3 00:31 ชม.
EP 26 4.1ระบบย่อยอาหาร EP.1 01:13 ชม.
EP 27 4.1ระบบย่อยอาหาร EP.2 00:26 ชม.
EP 28 4.2ระบบหมุนเวียนเลือด EP.1 00:07 ชม.
EP 29 4.2ระบบหมุนเวียนเลือด EP.2 01:09 ชม.
EP 30 4.3ระะบบแลกเปลี่ยนแก๊ส 00:35 ชม.
EP 31 4.4ระะบบขับถ่าย 00:29 ชม.
EP 32 5. การแยกสาร 01:10 ชม.
EP 33 6.1ธรรมชาติของเสียง 00:14 ชม.
EP 34 6.2คุณสมบัติของเสียง 00:09 ชม.
EP 35 6.3คุณลักษณะของเสียง EP.1 00:17 ชม.
EP 36 6.3คุณลักษณะของเสียง EP.2 00:21 ชม.
EP 37 6.4เสียงดนตรี 00:08 ชม.
EP 38 6.5หูกับการได้ยิน 00:53 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส