Card image

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ โจทย์ 1 - 16 01:12 ชม.
EP 2 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ โจทย์ 17 - 33 01:23 ชม.
EP 3 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่โจทย์ 34 - 49 01:10 ชม.
EP 4 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่โจทย์ 50 - 68 01:25 ชม.
EP 5 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่โจทย์ 69 - 80 01:14 ชม.
EP 6 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ โจทย์ 81 - 93 01:27 ชม.
EP 7 ระบบรอก 00:22 ชม.
EP 8 แรงดึงดูดระหว่างมวล 00:15 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส