Card image

แข่งขันประถม ฟิสิกส์ เล่ม 1 ปี 66

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 1.ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ 01:50 ชม.
EP 2 2.1แรงที่กระทำต่อวัตถุ EP.1 00:05 ชม.
EP 3 2.1แรงที่กระทำต่อวัตถุ EP.2 01:43 ชม.
EP 4 2.2แรงลัพธ์ EP.1 00:13 ชม.
EP 5 2.2แรงลัพธ์ EP.2 01:17 ชม.
EP 6 2.3แรงเสียดทาน EP.1 00:42 ชม.
EP 7 2.3แรงเสียดทาน EP.2 01:27 ชม.
EP 8 2.4แรงพยุง EP.1 00:28 ชม.
EP 9 2.4แรงพยุง EP.2 02:01 ชม.
EP 10 2.4แรงพยุง EP.3 01:17 ชม.
EP 11 2.5ความดันของของไหล EP.1 00:32 ชม.
EP 12 2.5ความดันของของไหล EP.2 01:55 ชม.
EP 13 2.5ความดันของของไหล EP.3 01:02 ชม.
EP 14 2.6ชนิดของแรงอื่นๆ EP.1 00:58 ชม.
EP 15 2.6ชนิดของแรงอื่นๆ EP.2 01:58 ชม.
EP 16 2.6ชนิดของแรงอื่นๆ EP.3 00:46 ชม.
EP 17 3.1การบอกตำแหน่งของวัตถุ 00:24 ชม.
EP 18 3.2การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ 00:42 ชม.
EP 19 3.3อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง EP.1 01:57 ชม.
EP 20 3.3อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง EP.2 00:15 ชม.
EP 21 3.4การเครื่องที่แบบต่างๆ 01:38 ชม.
EP 22 3.5กฏของนิวตัน EP.1 01:55 ชม.
EP 23 3.5กฏของนิวตัน EP.2 01:28 ชม.
EP 24 4.1งาน EP.1 00:26 ชม.
EP 25 4.1งาน EP.2 00:29 ชม.
EP 26 4.2กำลัง 00:48 ชม.
EP 27 4.3พลังงานกล EP.1 00:38 ชม.
EP 28 4.3พลังงานกล EP.2 01:39 ชม.
EP 29 5.1เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล 00:02 ชม.
EP 30 5.2รอก 00:05 ชม.
EP 31 5.3คาน EP.1 00:10 ชม.
EP 32 5.3คาน EP.2. 00:34 ชม.
EP 33 5.4พื้นเอียง 00:02 ชม.
EP 34 5.5ลิ่ม 00:13 ชม.
EP 35 5.6ล้อและเพลา 00:07 ชม.
EP 36 5.7สกรู 01:01 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส