Card image

Heat Up Series

ตะลุยโจทย์ไทย- สังคมเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 ตะลุยโจทย์ไทย - สังคมแบบอัปเดตตามแนวข้อสอบล่าสุด ฝึกการรู้เท่าทันโจทย์ เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด พร้อมสอบทุกสนาม

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 แบบฝึกหัดภาษาไทย 1 1-2_x264 00:50 ชม.
EP 2 แบบฝึกหัดภาษาไทย 1 2-2_x264 01:00 ชม.
EP 3 แบบฝึกหัดภาษาไทย 2 1-3_x264 00:51 ชม.
EP 4 แบบฝึกหัดภาษาไทย 2 2-3_x264 01:02 ชม.
EP 5 แบบฝึกหัดภาษาไทย 3_x264 01:14 ชม.
EP 6 แบบฝึกหัดภาษาไทย 4 1-2_x264 01:07 ชม.
EP 7 แบบฝึกหัดภาษาไทย 4 2-2_x264 00:42 ชม.
EP 8 แบบฝึกหัดภาษาไทย 5 1-2_x264 00:50 ชม.
EP 9 แบบฝึกหัดภาษาไทย 5 2-2_x264 00:55 ชม.
EP 10 แบบฝึกหัดภาษาไทย 6 1-2_x264 01:15 ชม.
EP 11 แบบฝึกหัดภาษาไทย 6 2-2_x264 00:56 ชม.
EP 12 แบบฝึกหัดภาษาไทยชุดที่ 1-1_x264 01:40 ชม.
EP 13 แบบฝึกหัดภาษาไทยชุดที่ 1-2_x264 01:26 ชม.
EP 14 แบบฝึกหัดภาษาไทยชุดที่ 1-3_x264 01:41 ชม.
EP 15 แบบฝึกหัดภาษาไทยชุดที่ 2-1_x264 01:00 ชม.
EP 16 แบบฝึกหัดภาษาไทยชุดที่ 2-2_x264 00:33 ชม.
EP 17 แบบฝึกหัดภาษาไทยชุดที่ 2-3_x264 00:41 ชม.
EP 18 แบบฝึกหัดภาษาไทยชุดที่ 2-4_x264 00:17 ชม.
EP 19 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 1 1-3_x264 01:10 ชม.
EP 20 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 1 2-3_x264 01:16 ชม.
EP 21 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 1 3-3_x264 00:45 ชม.
EP 22 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 2 1-3_x264 01:40 ชม.
EP 23 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 2 2-3_x264 00:50 ชม.
EP 24 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 2 3-3_x264 00:36 ชม.
EP 25 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 3 1-3_x264 01:10 ชม.
EP 26 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 3 2-3_x264 00:51 ชม.
EP 27 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 3 3-3_x264 01:00 ชม.
EP 28 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 4 1-3_x264 01:31 ชม.
EP 29 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 4 2-3_x264 01:24 ชม.
EP 30 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 4 3-3_x264 01:19 ชม.
EP 31 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 5 1-3__x264 01:01 ชม.
EP 32 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 5 2-3_x264 01:00 ชม.
EP 33 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 5 3-3_x264 01:11 ชม.
EP 34 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 6 1-2_x264 01:40 ชม.
EP 35 แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ชุดที่ 6 2-2_x264 01:00 ชม.
EP 36 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -1_x264 01:40 ชม.
EP 37 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -10_x264 01:22 ชม.
EP 38 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -2_x264 01:30 ชม.
EP 39 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -3_x264 01:10 ชม.
EP 40 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -4_x264 01:31 ชม.
EP 41 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -5_x264 01:11 ชม.
EP 42 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -6_x264 01:00 ชม.
EP 43 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -7_x264 01:16 ชม.
EP 44 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -8_x264 01:45 ชม.
EP 45 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 1 -9_x264 01:16 ชม.
EP 46 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 2-1_x264 01:15 ชม.
EP 47 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 2-2_x264 01:05 ชม.
EP 48 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 2-3_x264 00:56 ชม.
EP 49 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 2-4_x264 01:16 ชม.
EP 50 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 2-5_x264 00:47 ชม.
EP 51 แบบฝึกหัดสังคมศึกษาชุดที่ 2-6_x264 01:30 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส